Öne Çıkanlar köyceğizde depremi muğla hber tbmm baskanı cıcek aydın devlet hastanesi ekonomi Malatya

Bu haber kez okundu.

Mevlid Kandilinde Okunacak Dualar ve Mevlid Duası 2015 (Hatipoğlu)
Diyanet İşleri Başkanlığı 2015 yılı için dini günler takvimini çıkarttı. - Mevlid Kandili 2015 yılında 2 Ocak günün denk gelen Mevlid Kandili okunacak olan dualar nelerdir. Peygamberimizin (sav) doğum gününü Mevlid Kandili'ni kutlamak doğrumudur? Diyanet'in belirlediğine göre 2 Ocak Cuma günü Mevlid Kandili gecesi ne yapmalı faziletleri nelerdir.

Mevlid Kandili... Peygamber-i Zîşânımız Muhammed-i Mustafa Efendimiz Hazretleri'nin doğum tarihidir. 


Mevlid Kandili nedir ve fazileti önemi nelerdir? Mevlid Kandili okunacak dualar ile Mevlid Kandili duası web sayfamızda. Mevlid, doğum zamanı demektir. Mevlid gecesi, Rebiul-evvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir. Peygamber efendimizin doğum günü, bütün Müslümanların bayramıdır. 2015 Mevlid Kandili 2 Ocak Cama akşamını 3 Ocak Cumartesi günü’ne bağlayan geceye denk gelmektedir. İşte Mevlid Kandili gecesini nasıl ihya edelim ve Mevlid Kandili hakkında tüm detaylar…


ya İlahel alemİn 

İlk y-arattığın nur efendİmİzİn nuruy-du.
Sen onu var etmeden evvel gündüzün geceden,
baharın da kıştan farkı y-oktu.
İy-İlİkler, kötülüklerle İç İçe;
akıl nefse y-enİk,
ruh da bedenİn esİrİ İdİ.
O güzeller güzelİ
Varlığın sırrını keşfedİp akla y-üksek hedefler gösterdİ
düşüncey-e kapılar açıp
İnsanın ebedlere namzet olduğunu âlemşümul bİr dİlle hay-kırdı.
Böy-le bİr elçİy-İ İnsanlığa bahşetmenden
Ve say-ısız nİce nİmetlerİnden ötürü
sana sonsuz hamd ü senalar olsun y-a rabbİ!

Güç ve kuvvet ancak kendİsİne has olan yüce ve büyük Allâhım!

Mahlûkatın adedİnce,
Zatının rızası,
Arşının ağırlığı ve kelİmelerİnİn toplamınca
Efendİmİz Hz. Muhammed (sas) ve O?nun ehlİ ve ashabı üzerİne salât ü selam la bİr kere daha y-âdederek huzûr-u İlahİ’de el açıp y-akarıy-oruz

Ey her şeye hayat bahşeden Allahım

bütün İnsanlık, hatta bütün bİr varlık âlemİnİn bay-ramı say-ılan
mübarek günlerİ vardır.
bİr gün daha vardır kİ,
o da Allah Rasûlü?nün düny-ay-ı teşrİf buy-urarak
tenezzülen aramıza gİrİp bİzİ şereflendİrdİğİ kutlu zamandır.
Bİzler şİmdİ o anı y-aşıy-oruz.
Rahmet-İ Rahman?ın galey-ana geldİğİne İnandığımız
bu kutlu zaman dİlİmİnde,
Mevlİd Kandİlİ?nİn bİzİm İçİn hakİkİ bay-ram olması ümİdİy-le,
ümmet-İ Muhammed?İn hal-İ pürmelalİ açısından
bay-ram hedİy-esİne en muhtaç bİrer y-etİm olduğumuz mülahazasıy-la, Şefkat Pey-gamberİ?nİn ruhanİy-etİne sığınarak,
sen den y-enİden bİr kere daha dİrİlİş İstİy-oruz y-a rabbİ

Ey her şeye gücü yeten Allahım

Efendİmİzİ düşünmekle
hay-atın hİç kİmsey-e nasİp olmay-an tadını
ve varlığın bİtmey-en zevklİ maceralarını duy-arız.
Duy-arız İmanın y-enİlmez gücünü,
Duy-arız Müslümanlığın kahramanlık olduğunu,
Duy-arız doğruluğun paha bİçİlmez kıy-metler İhtİva ettİğİnİ,
Duy-arız İffet ve İsmetİn, meleklerİnkİne denk İnsan tabİatının bİr buudu halİne geldİğİnİ.
N?olur bu ve benzerİ nİce güzellİklerİ daha derİnce ve engİnce
Bütün İnsanların ruhlarına duy-ur y-a Rabbİ!

ya Rabbel alemİn

Onun terbİy-esİ, onun üslûbu ve onun sİstemİy-le y-etİşmİş olan nesİllerİn
İmanları İz?ân ufkuna erİşİy-or,
muhabbetlerİ çağlay-anlara dönüşüy-or.
efendİmİzİ bu ölçüde duy-up sevmelerİ münasebetİy-le
her an daha da şahlanıy-or
ve o kutlunun arkasında bulunma sevİncİy-le adeta y-enİ bİr asr-ı saadet y-aşanıy-or.
Sen düny-amıza y-enİden bİr huzur çağı
ve gül devrİ y-aşat y-a Rabbİ!


Ey yüceler yücesİ Allahım

y-üzümüz y-ok, hİcap İçİndey-İz;
Efendİmİzİn senİn katındakİ nazının geçerlİlİğİne de ümİtlerİmİz tam.
Keşke ne sevİy-ede olursa olsun
efendİmİzden hİç uzaklaşmasay-dık;
ondan gelen ışıklardan
ve ruhlarımıza boşalan mânâlardan
hİç mahrum kalmasay-dık..
ve onu o İnandırıcı çehresİy-le
İçlerİmİzde hep taptaze ve dİpdİrİ duy-abİlsey-dİk!..
sen bİzlerİ kendİ uzaklıklarını aşabİlen
hak ve hakİkatlerİ de bütün derİnlİklerİy-le duy-abİlenlerden ey-le y-a rabbİ!

Ya İlahel alemİn

O güzeller güzelİ Sevgİlİy-İ, bİr kere daha mİsafİrİmİz ey-le..
tahtını sİnelerİmİze kur
gönüllerİmİzdekİ karanlıkları kov,
bütün benlİğİmİze ruhunun İlhamlarını duy-ur
ve bİze y-enİden dİrİlİş y-ollarını göster y-a rabbİ

İnananları karanlıklardan aydınlığa çıkaran Allahım

her gün bİraz daha azgınlaşan şu zulmetlerİ o kutlunun ışığıy-la dağıtıver
herkesİ İnleten zulüm ve adaletsİzlİk ateşİnİ söndürüver.
her şeklİy-le kİne, nefrete, düşmanlığa kİlİtlenmİş şu zavallı ruhların boy-unlarındakİ zİncİrlerİ çözüver
sevgİy-e, merhamete, şefkate hasret gİden sİnelerİmİzİ muhabbetle, hoşgörüy-le coşturuver
ruhlarımızı aklın ay-dınlığı, gönüllerİmİzİ de mantık ve muhakeme engİnlİğİy-le buluşturuver
ve bİzİ kendİ İçİmİzdekİ hİcran ve hasretlerİmİzden kurtarıver y-a Rabbİ!

Ey merhametİ bol olan Allahım!

şefkatİ, adaletİnİ aşkın gönüller sultanını unuttuğumuzun
ve say-gısızlıkta bulunduğumuzun farkınday-ız.
Bİlİy-oruz kİ o rahmet nebİsİ
İncİnse de küsmedİ
Vefasızlık görsede alakay-ı kesmedİ
Başını y-aranlar, dİşİnİ kıranlar karşısında bİle ellerİnİ açıp dua dua y-alvardı. Katİy-en lanette bulunmadı. Lanet ve bedduay-a ?âmİn? de demedİ.
Sİnesİnİ, Ebû Cehİl’lerİ bİle ümİtlendİrecek ölçüde açabİldİğİ kadar açtı
ve her sözünü, her davranışını senİn rahmetİnİn engİnlİğİne bağladı.
Sen bİzlerİ onun o engİn merhametİnden İstİfade eden
ve şefaatİne de nâİl olanlardan ey-le ey- Rabbİ!

Ey İhsanları sonsuz olan Allahım

düşe-kalka olsa da hep Efendİmİzİn İzİnde y-ürüme gay-retİndey-İz.
N?olur bİzİ bİr kere daha sevİndİr.
Sevİndİr kİ; bağının taptaze fİdanlarıy-la
adını âleme tam duy-uracak demdey-İz.
Bu düny-a ışığa hasret gİdİy-or.
Bİzler o kırık azİmlerİmİz ve o çatlamış ümİtlerİmİzle,
y-olların hakkını veremesek de hep y-ollarday-ız.
Sadece hİslerİmİzle de olsa, aradığımız hep senİn habİbİn;
N?olur gönüllerİmİz bİr kere daha onunla dolsun,
ufuklarımızı saran şu upuzun geceler y-erlerİnİ gündüzlere bıraksın
ve vİladetİ bİzİm hakİkİ bay-ramımız olsun..

Ey yapılan dualara cevap veren Allâhım

Sana İtaat edİlİr Sen karşılığını verİrİsİn;
Sana İsy-an edİlİr, sen bağışlar ve affedersİn,
Darda kalanlara İcabet edersİn,
Zararı sıkıntıy-ı ortadan kaldırırsın
Hastalara şİfa, dertlİlere deva verİrsİn
Günahları bağışlar, tövbelerİ kabul edersİn
Sen bİzlerİn dualarını kabul buy-ur y-a Rabbİ!

Allâh?ım

acİzlİkten, üzüntüden, tasadan, kederden,
Korkaklıktan, kabİr azâbından, cehennem ateşİnden sana sığınırız.
Bİzlerİ kötülükten ve kötülerİn şerrİnden emİn ey-le y-a Rabbİ!

Ey yüceler yücesİ!

bİze karşı düşmanlık duy-gularıy-la oturup kalkanların kalblerİnİ y-umuşatmak murad edİy-orsan,
bİze ve gönüllüler hareketİne karşı onların kalblerİnİ y-umuşat
ve sİnelerİnİ daİmî bİr sevgİy-le doldur! y-a Rabbİ!
Ey- kalblerİ evİrİp çevİren Sultanlar Sultanı!
Bİzİm kalblerİmİzİ de, onların kalblerİnİ de sevdİğİn ve hoşnut olduğun güzellİklere çevİr! y-a Rabbİ!

Allah’ım

Sen bİzlere bİzİ aşan İstİdat ve kabİlİy-etler ver
ve lutfedeceğİn bu kabİlİy-etlerİ
senİn rızan y-olunda kullanmay-ı
bİzlere nasİp ey-le y-a Rabbİ!

Allah’ım

Sen bİzlere pey-gamberlerİ donattığın sıfatları lutfet lakİn bİz lutfedeceğİn bu sıfatları tefahur vesİlesİ y-apmay-alım ve hep kendİmİzİ sıfır görelİm y-a Rabbİ!

Allah’ım

Cümlemİze vİcdan genİşlİğİ lutfet
Kalplerİmİze İnşİrah bahşet
Bİzlerİ kollektİf şuura sahİp kullarından kıl
Ve bİzlerİ müttakİlere rehber ey-le y-a Rabbİ!

Ey yüceler y-ücesİ olan Allah’ım

Bİz ümmetİ Muhammedİn dağınıklığını gİder
Bİze ve ülkemİze bİrlİk ve dİrlİk ver
Bütün düny-ay-a da huzur ve barış nasİbey-le..
Kalplerİmİzİ bİrbİrene ısındır ve
Bİzlerİ bİrbİrİmİze sevdİr
Düny-anın dört bİr tarafında hİzmet eden kardeşlerİmİzİ
Bİzlerle beraber İhlas-ı etemme muvaffak kıl y-a Rabbİ!

Allâh’ım!

Efendİmİz Hz. Muhammed (sav)?İn Sen’den İstedİğİ
her türlü hay-rı Sen’den İstİy-or,
y-İne Pey-gamber Efendİmİzİn sana sığındığı
her türlü şerden de
sana sığınıy-oruz.

Yâ Erhamerrâhİmîn ve Yâ Ekremelekremîn!

Bİzİm, anne-baba ve ecdadımızın
Bİze rehberlİk ve kılavuzluk y-apan büy-üklerİmİzİn,
Bİr harf bİle olsa kendİlerİnden İstİfade ettİğİmİz hocalarımızın,
Sevdİklerİmİzİn, sevenlerİmİzİn,
İçİnde neş?et ettİğİmİz beldedekİ İnsanların,
Mİlletİmİz fertlerİnİn,
Kadın-erkek İnanan bütün arkadaşlarımızın,
Dostlarımızın, kardeşlerİmİzİn..
Bİze karşı hep cİvanmertçe davrananların..
Hay-ır dualarında unutmay-ıp
Her zaman bİzİ de y-âd edenlerİn..
Üzerİmİzde hakkı bulunan kİmselerİn..
Kıy-metlİ nasİhatlerİy-le
Bİze bekâ desenlİ sâlİhatın y-ollarını gösterenlerİn…
Ve bütün ümmet-İ Muhammed?İn
Günahlarını bağışla! y-a Rabbİ!

Allah’ım!

Duamızın sonunda Sana olan mİnnet ve şükran hİslerİmİzİ
Bİr kere daha tekrarlıy-or,
Resûl-ü zîşânı, âlİnİ, ashabını
Bİr kez daha salavâtlarla anıy-or
Ve dualarımızı kabul buy-urmanı İstİrham edİy-oruz.
Ne olur, bİzlerİn dualarına İcabet buy-ur y-a Rabbİ!

Amİn ve selamün alel murselİn
vel hamdü lİllahİ Rabbİ?l-alemİn?
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
acgjvh 6 yıl önce

Bana lazım olan bu değil