Öne Çıkanlar Unutkanlığa ne iyi gelir Mehmet Çiftçi dati yatırım holding galatasaray beşiktaş maçını kim yönetecek donmuş et

Bu haber kez okundu.

Mevlid Kandili Mesajları [KISA - ANLAMLI - GÜZEL ve MÜBAREK] 2015
Mevlid Kandili ibadeti ile duası nasıl yapılır ve en güzel kısa olarak atabileceğiniz anlamlı ve özlü mübarek olan kandil mesajları. Sizlerde 2015 yılının ilk kandil gününde özellikle Peygamber efendimizin doğum gününde yapılması gereken ibadetler nelerdir bilmek istiyorsanız ve kandil duası için haberimizi okuyun.

Sevgili Peygamberimizin doğum günü olan Mevlid Kandili nezaman olacak. 2015 yılının ilk kandili olacak olan Mevlid Kandili için kısa ve anlamlı kandil mesajları, 12 Rebîulevvel 1436 Mevlid Kandili 02/03 Ocak 2015 Cum/Ct gecesi olacaktır. Mevlid kandilinde neler yapılmalı yapılacak ibadeler nelerdir.

Duaların ve ibadetlerin kabul edileceği bu günde tüm müslüman alemi ibadet içinde olacaktır. 


MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI


Sofranız af!yetl!, paranız bereketl!, kararlarınız !sabetl!, yuvanız muhabbetl!, kalb!n!z merhametl!, beden!n!z sıhhatl!, dualarınız kabul olsun, kand!l!n!z kutlu olsun. 

İlah! Es!nt!ler!n kalpler! okşadığı, b!r anın b!r asra bedel olduğu bu gece dualarda b!rleşmek d!leğ!yle, Kand!l!n!z! Kutlarım. 

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana g!b! dön bu gece, secdeye varıp huzura er!nce, şu fak!r!de an bu gece. kand!l!n!z kutlu olsun. 

Mübarek Mevl!d kand!l!n!z! kutlar, herşey!n gönlünüzden geçt!ğ! g!b! olmasını temenn! eder!m. Kand!l!n!z mübarek olsun. 

Bu gece hayırlı b!r gece, yürekler!m!z !badetle çarpsın, gönüller!m!z b!r olsun.. Kand!l!n!z mübarek olsun! 

Allah'ın rahmet!, bereket! s!z!nle olsun, gönül güneş!n!z h!ç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabr!n!z nur dolsun, makamınız F!rdevs, dualarınız kabul olsun. Kand!l!n!z kutlu olsun.. 

Avuçların açıldığı, gözler!n yaşardığı, !lah! es!nt!ler!n kalpler! okşadığı anın b!r asra bedel olduğu bu gece dualarda b!rleşmek d!leğ!yle kand!l!n!z! kutlarım. 

Bak!ler sevg!ler adına n!ce d!lekler vardır. Ölümü b!le ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekm!şse ne çıkar, dualarda b!rleşen gönüller vardır. Hayırlı kand!ller..


Beraat kand!l!n mübarek olsun. Allah sana sevd!kler!nle beraber mutlu ve huzurlu b!r şek!lde yaşamayı nas!p ets!n. 


B!n aydan daha hayırlı bu mübarek gecen!n büyüsüne kapılmanız d!leğ!yle, kand!l!n!z mübarek olsun.. 

B!n damla serp!ls!n yüreğ!ne, b!n tatlı mutluluk dolsun günler!ne, b!nb!r hayal!n gerçekler! bulsun, her türlü duaların kabul olsun, kand!l!n mübarek olsun... 

B!n damla serp!ls!n yüreğ!ne, b!n tatlı mutluluk dolsun günler!ne, b!nb!r hayal!n gerçekler! bulsun, her türlü duaların kabul olsun, M!raç kand!l!n mübarek olsun... 

B!r kand!l gülü savur sevd!kler!ne, s!ze onlardan gülücükler get!rs!n öyle !çten öyle sam!m! ol k! göz yaşlarını b!le tebessüme çev!rs!n. Kand!l!n!z mübarek olsun. 

Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak !ç!n bu gece dua edel!m.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler b!r atınca bu gece, gözler sev!nç yaşlarıyla dolacak.. Kand!l!n!z mübarek, dualarınız kabul olsun? 
Bu gece beraat geces!. Dua edel!m.. Yürekler b!r atsın bu gece, günahlarımız affolsun. İy! kand!ller. 

Bu gece beraat kand!l!.. Günahtan kurtuluş geces!.. Hayd! dua edel!m.. Tem!zlens!n günah defterler!.. İy! kand!ller.. 

Bu gece Cenab-ı Hakkın, kend!s!ne yönel!p af d!leyen müm!nler! bağışlayarak kurtuluş beratı verd!ğ! b!r geced!r. Hep!m!z !ç!n hayırlı olsun! 

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhamet!nden, !y!l!ğ!nden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde geces!d!r. Rega!p kand!l!n!z hayırlı olsun! 

Tal!h!n!z gözler!n!z kadar berrak, kader!n!z bakışınız kadar güzel, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aşkınız kadar mutlu, aşkınız M!raç kadar mukaddes, dualarınız !sted!ğ!n!z g!b! makbul olsun. 


Üç aylar olarak b!l!nen Recep, Şaban, Ramazan ayları manev! yönden daha öneml! ve hayırlıdır. Recep ayının !lk Cuma geces! Rega!p kand!l!d!r. Yan! bu gece ALLAH'ın rahmet ve bağışlamasının bol olduğu geced!r. Ed!len dualar, tövbeler bu gece kabul olunur. Yürekler b!nb!r nurla doludur. Kand!l!n!z kutlu olsun.. 

Üm!t eder!z k! bu mübarek gece, zor günler geç!rd!ğ!m!z; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yen!den b!r uyanışa ves!le olur. Beraat kand!l!n!z mübarek olsun.. 

Varlığı ebed! olan, merhamet sah!b!, adaletl! Yüce Allah kend!s!ne dua edenler! ger! çev!rmez. Dualarımızın Rabb!m!z!n yüce katına !let!lm!s!ne ves!le olan bu mübarak kand!l geces!nde dualarda buluşmak üm!d!yle Kand!l!n!z! kutlarım. 

Bu günler!n feyz! üzer!n!ze, rahmet! geçm!ş!n!ze, bereket! ev!n!ze, nuru ah!ret!m!ze, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kand!l!n!z mübarek olsun.. 

Bu güzel geceler!n feyz! üzer!n!ze, rahmet! geçm!ş!n!ze, bereket! ev!n!ze, nuru ah!ret!n!ze, sıcaklığı yuvanıza dolsun. Kand!l!n!z mübarek olsun. Bugün eller!n! semaya gönlünü Mevla'ya aç, bugün günahlardan olab!ld!ğ!nce kaç, bugün en g!zl! !nc!ler!n! onun !ç!n saç. Çünkü bugün M!raç kand!l!, kand!l!n mübarek olsun. 

Dertler!m!z kum tanes! kadar küçük, sev!nçler!m!z N!san yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek gecen!z sevapla dolsun. Kand!l!n!z mübarek olsun. 

Duanız kabul, amel!n!z makbul h!zmet!n!z da!m olsun. Saadet!n!z ka!m olsun. Kand!l!n!z kutlu olsun. 

Gül bahçes!ne g!renler gül olmasa da gül kokarlar, ka!natın en güzel gülünün kokusu üzer!n!zde olsun bu gece. Kand!l!n!z mübarek olsun.

Eller!n semaya, d!ller!n duaya, gönüller!n mevlaya yöneld!ğ! bu mübarek gecen! kutlar, hayırlara ves!le olmasını d!ler!m. 

Gel ey Muhammed bahardır, dualar ardında saklı, am!nler!m!z vardır. Hacdan döner g!b!, M!ractan !ner g!b! gel gel. Bekl!yoruz yıllardır. Kand!l!n!z mübarek olsun.. 

Gün vardır, b!n yıldan uzun gel!r b!ze, b!r yıl vardır b!r günden kısa gel!r b!ze. B!re b!n yazılan bu gecede dua edel!m Rabb!m!z'e. Hayırlı kand!ller.. 

Güneş!n güzel yüzü, yüreğ!ne dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle b!r geceye doğsun k!, duaların kabul, kand!l!n mübarek olsun. 

Günler b!ze dostların güzell!ğ! !le, geceler onların duaları !le mübarek oluyor. Umudumuz dostların hed!yes!, duamız s!zler!n sevg!s!. Kand!l!n!z mübarek olsun.. 

Hayır !şler, !nsanı kötü ölümden korur. G!zl! sadaka, Allah'ın gazabını g!der!r. Sıla-! rah!m akrabalara !y!l!kte bulunmak, ömrü uzatır. Bütün hayırlı !şler b!r çeş!t sadakadır. Dünyada hayır ehl! olan k!mseler, ah!rette de hayır ehl!d!rler. Dünyada münker kötü !ş ehl! olan k!mseler, ah!rette de münker ehl!d!rler. Cennete herkesten önce g!recek olan maruf ehl! k!mselerd!r. 

Her müm!n!n, r!ayet etmes! ve vefalı olması gerekl! olan hususlar şunlardır!n saygısı, edebe saygısı ve sofra saygısı. 


Kardeşl!ğ!n da!m! olduğu, sevg!ler!n b!rleşt!ğ!, dostlukların b!tmed!ğ! y!ne de mutlu, umutlu ve sevg! dolu,rahmetler!n yağmur g!b! yağdığı n!ce kand!llere... 

K!m canı gönülden !man eder, kalb!n! her türlü günah, n!fak ve bozgunculuktan tem!z tutar, d!l! !le doğru ve tatlı konuşur, end!şeye düşmeden hal!ne razı olur, doğru ve güzel huylu olursa gerçekten mutluluğa erer. 

Konsun y!ne pervazlara güverc!nler, hu hulara karışsın am!nler,mübarek akşamdır, gel!n ey Fat!halar, Yas!nler.... İy! Kand!ller 

Mübarek aylara selam olsun.. Selam olsun ey Rega!p.. 

Oruçlu !ç!n !k! sev!nç vardır: B!r!, orucu açtığı zamank! sev!nc!d!r; d!ğer! de Rabb!'ne kavuştuğu zamank! sev!nc!d!r. Oruçlunun ağzından çıkan koku, Allah !nd!nde m!sk kokusundan daha hoştur. 

Oruçlu olan k!mse, b!r k!msen!n aleyh!nde bulunmadıkça veyahut eza ve cefa yapmadıkça, ta orucunu bozuncaya kadar !badetded!r. 

Rega!p kand!l!n!z mübarek olsun! Kalpler!n!z !manla dolsun! 

Rega!p kel!mes! bolluk, bereket, faz!let anlamına gel!r. Bu gece Allah?ın lütuflarının bol bol ver!ld!ğ! b!r geced!r ve üç ayların !lk kand!l geces!d!r. Hayırlı olsun.. 

Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmet!n sağanak sağanak yağdığı böyle b!r gecede düşen damlaların sen! sırılsıklam etmes! d!leğ!yle kand!l!n mübarek olsun. 


S!ze karanf!l!n sadakat!n!, sümbülün bağlılığını, menekşen!n tevazusunu, lalen!n gururunu, leyleğın saadet!n! versek, b!ze de dua eder m!s!n!z? Kand!l!n!z mübarek olsun.. 

Yağmur yüklü bulutlar g!b! gelen, eteğ!ndek! hayır cevherler!n! başımıza boşaltan ve b!zlere mutluluk veren kand!l!n, büyüsüne kapılmanız d!leğ!yle. N!ce kand!ller. 

Yağmurun toprağa hayat verd!ğ! g!b! dualarında hayat bulacağı bu gecede dua bahçes!nde yeşeren f!dan olmak d!leğ!yle kand!l!n!z mübarek olsun. 

Yükü sevg!, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek M!raç kand!l!n!z! kutlarım Allah'a emanet olun. Güzel kand!ller.. 

Zeng!n; çok mala sah!p olana denmez, zeng!n kalb! olana den!r. Kalb zeng!nl!ğ!nden mahrum olan k!mse, ne kadar gen!ş servete sah!b olursa olsun y!ne fak!rd!r. Tamaı ve hırsı sebeb!yle de halk nazarında hak!rd!r. Kalb! zeng!n olan k!mse de ne kadar fak!r olsa herkes!n nazarında muhteremd!r.
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.