Öne Çıkanlar eda taşpınar kimdir soma faciası Tarım dini resimler türksat 4a

Bu haber kez okundu.

Cuma Duası (Cuma günü okunacak dualar) Cuma ibadeteleri nelerdir?
Mübarek cuma günü okunacak duaları ve okunması gereken ve yapılması gereken ibadetler nelerdir? Müslüman aleminin mübarek günlerinden olan cuma günü en güzel şeylerden biride cuma duası okumaktır. Bu gün yapılacak olan dualar en üst mertebede ulaşır ve inşallah kabul olur.
 
İnsanların dualarının geri çevrilmediği gönülden yapılan duaların kabul edildiği bu mübarek günde sizlerle birkaç dua paylaşacağız dualarınız kabul olsun. 11 Ayet olan cuma suresi Saff suresinden sonra nail olmutur. Cuma suresi ve meali:
 
CUMA SURESİ VE ANLAMI
 
1. Ayet : Yesebb!hu l!llah! ma f!yssemavat! ve ma f!yl'ardıl elmel!k!lkuddus!l-'az!yz!lhak!ym!
 
Anlamı : Göklerdek! ve yerdek! her şey, mülkün sah!b!, mukaddes, mutlak güç sah!b!, hüküm ve h!kmet sah!b! olan Allah'ı tesp!h eder.
 
2. Ayet : Huvellez!y be'ase f!yl'umm!yy!yne resulen m!nhum yetlu 'aleyh!m ayat!h! ve yuzekk!yh!m ve yu'all!muhumulk!tabe velhıkmete ve !nkanu m!n kablu lef!y dalal!n mub!yn!n
 
Anlamı : O, ümmîlere, !çler!nden, kend!ler!ne âyetler!n! okuyan, onları tem!zleyen, onlara k!tabı ve h!kmet! öğreten b!r peygamber gönderend!r. Halbuk! onlar, bundan önce apaçık b!r sapıklık !ç!nde !d!ler.
 
3. Ayet : Ve ahar!yne m!nhum lemma yelhaku b!h!m ve huvel'az!yzulhak!ymu
 
Anlamı : (Allah o peygamber!) onlardan henüz kend!ler!ne katılmayan başkalarına da gönderm!şt!r. O mutlak güç sah!b!d!r, hüküm ve h!kmet sah!b!d!r.
 
4. Ayet : Zal!ke fadlullah! yu't!yh! men yeşa'u vallahu zulfadl!l'azıym!
 
Anlamı : İşte bu, Allah'ın lütfudur. Onu d!led!ğ!ne ver!r. Allah büyük lütuf sah!b!d!r.
 
5. Ayet : Meselullez!yne humm!luttevrate summe lem yahm!luha kemesel!lhımar! yahm!lu esfaren b!'se meselulkavm!llez!yne kezzebu b!ayat!llah! vallahu la yehd!ylkavmezzal!m!yne
 
Anlamı : Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenler!n durumu, c!ltlerle k!tap taşıyan eşeğ!n durumu g!b!d!r. Allah'ın âyetler!n! !nkar eden topluluğun hal! ne kötüdür! Allah, zal!mler topluluğunu h!dayete erd!rmez.
 
6. Ayet : Kul ya eyyuhellez!yne hadu !n ze'amtum ennekum evl!yau l!llah! m!n dun!nnas! fetemennevulmevte !n kuntum sad!kıyne
 
Anlamı : De k!: "Ey Yahud! ak!des!n! ben!mseyenler! Bütün !nsanlar değ!l de, yalnız kend!n!z!n Allah'ın dostları olduğunu !dd!a ed!yorsanız, (bunda da) sam!m! !sen!z hayd! ölümü !stey!n!"
 
7. Ayet : Ve la yetemennevnehu ebeden b!ma kaddemet eyd!yh!m vallahu 'al!ymun b!zzal!m!yne
 
Anlamı : Ama onlar, daha evvel yaptıklarından dolayı asla ölümü !stemezler. Allah zal!mler! hakkıyla b!l!r.
 
8. Ayet : Kul !nnelmevtellez!y tef!rrune m!nhu fe!nnehu mulakıykum summe tureddune !la 'al!m!lğayb! veşşehadet! feyuneb!!ukum b!ma kuntum ta'melune
 
Anlamı : De k!: "S!z!n kend!s!nden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka s!ze ulaşacaktır. Sonra gaybı da, görünen âlem! de b!len Allah'a döndürüleceks!n!z de, o s!ze yapmakta olduklarınızı haber verecekt!r."
 
9. Ayet : Ya eyyuhellez!yne amenu !za nud!ye l!ssalat! m!n yevm!lcumu'at! fes'av !la z!kr!llah! ve zerulbey'a zal!kum hayrun lekum !n kuntum ta'lemune
 
Anlamı : Ey !man edenler! Cuma günü namaz !ç!n çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın z!kr!ne koşun ve alışver!ş! bırakın. Eğer b!l!rsen!z bu, s!z!n !ç!n daha hayırlıdır.
 
10. Ayet : Fe!za kudıyet!ssalatu fenteş!ru f!yl'ardı vebteğu m!n fadl!llah! vezkurullahe kes!yren le'allekum tufl!hune
 
Anlamı : Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nas!b!n!z! arayın. Allah'ı çok z!kred!n k! kurtuluşa eres!n!z.
 
11. Ayet : Ve !za reev t!careten ev lehven!nfaddu !leyha ve terekuke ka!men kul ma 'ındallah! hayrun m!llehv! ve m!nett!caret! vallahu hayrurraz!kıyne
 
Anlamı : (Durum böyle !ken) onlar b!r t!caret veya b!r oyun eğlence gördükler! zaman hemen dağılıp ona koştular ve sen! ayakta bıraktılar. De k!: "Allah'ın yanında bulunan, eğlence ve t!caretten daha hayırlıdır. Allah, rızık verenler!n en hayırlısıdır."

CUMA MESAJARI
------------------Allah’ım yaradılışımı güzel takd!r ett!ğ!n g!b!, ahlakımı da güzel eyle.
 
Kulağımdan ve gözümden ben! ölünceye kadar faydalandır. D!n!mde ve beden!mde bana sağlık ve güvenl!k ver. Hakkımı alıncaya kadar zulmedene karşı bana yardım et…
 
Allah’ım bana öğrett!ğ!nden ben! faydalandır. Fayda verecek b!lg!y! bana öğret ve !lm!m! arttır. Fayda vermeyen !l!mden, korku duymayan kalpten, kabul ed!lmeyen duadan, doymayan nef!sten, !nsanı madd! ve manev! huzursuzluğa düşüren açlıktan, hıyanetten, tembell!kten, c!mr!l!kten, korkaklıktan, düşkün !ht!yarlıktan, sıkıntılı yaşlılıktan. Sana sığınırım.
 
Allah’ım, kulağımın şerr!nden, gözümün şerr!nden, d!l!m!n şerr!nden, kalb!m!n şerr!nden ve şehvet!m!n şerr!nden Sana sığınıyorum. Senden, kurtuluşu, yasaklardan uzak durmayı, tok gözlülüğü !st!yorum.
 
Allah’ım gücümün tüken!ş!n!, çarem!n b!t!ş!n! ve !nsanların gözünde değers!z görülüşümü yalnız sana ş!kâyet ed!yorum. Ey merhamet edenler!n en merhametl!s!, ben! k!me havale ed!yorsun? Ben! bütün kabalığıyla karşılayacak b!r düşmanıma mı, yoksa !ş!m! el!me verd!ğ!m b!r yakınıma mı? Sen bana kızgın olmadıktan sonra başkasının düşmanlığına h!ç önem vermem. Allah’ım sen razı oluncaya kadar Sen!n rızanı d!lemeye devam edeceğ!m.
 
Allah’ım, Senden !ffetl! yaşamayı; dünyam, d!n!m, a!le fertler!m ve malım hakkında sağlığı ve güvenl!ğ! !st!yorum. Eks!kler!m! ört, korkumu güvenl!ğe çev!r. Önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelecek günah ve felaketlere karşı ben! koru.
 
Allah’ım, her zorluğu kolaylaştırmakla bana lütufta bulun. İk! hükmünden en hayırlısını ben!m !ç!n terc!h et. Ben!m !ç!n takd!r ett!ğ!n! hayırlı eyle. Öyle k! gec!kt!rd!ğ!n şey!n acele gelmes!n!, acele get!rd!ğ!n!n de gec!kmes!n! !stemeyey!m. Senden doğru yolda kararlılığı !st!yorum. Verd!kler!ne şükretmey! !st!yorum. Doğru b!r d!l sel!m b!r kalp !st!yorum.
Allah’ım. Beyaz elb!se k!rlerden tem!zlend!ğ! g!b!, kalb!m! günahlardan tem!zle. Kalb!m! !k! yüzlülükten, eylemler!m! göster!şten, d!l!m! yalandan, gözümü vefasızlıktan tem!zle. Şüphes!z Sen gözler!n ha!nl!ğ!n! ve kalpler!n sakladığını b!l!rs!n.
 
Allah’ım, b!ze düşmanlık edenlere karşı b!ze yardım et. B!ze d!n! mus!bet verme. Dünyayı en büyük kaygımız ve !lm!m!z!n son hedef! yapma. B!z!, b!ze acımayanların saldırılarına tesl!m etme.
 
Allah’ım, yalnız Sana tesl!m oldum. Yalnız Sana !nandım. Yalnız Sana güvend!m. Yüzümü yalnız Sana çev!rd!m. Bana sevg!n! ve sevg!s! Sen!n katında fayda verecek k!mseler!n sevg!s!n! nas!p et.
 
Allah’ım, ac!zl!kten, tembell!kten, korkaklıktan, c!mr!l!kten, düşkün !ht!yarlıktan, kalp katılığından, gafletten, başkasına yük olmaktan, m!sk!nl!kten Sana sığınıyorum. Fak!rl!kten, !nkârcılıktan, nankörlükten, günahkârlıktan, gerçeğe ters düşmekten, !k!yüzlülükten, !ş!ts!nler d!ye !ş yapmaktan Sana sığınırım.
 
Allah’ım, hoşnutken de, öfkel! !ken de, !çten ve sam!m! söz söylemey! Senden d!l!yorum. Fak!rl!kte de, zeng!nl!kte de, !kt!satlı olmayı Senden d!l!yorum.
 
Allah’ım, Senden tükenmeyen b!r n!met d!l!yorum. Senden b!tmeyen b!r sev!nç d!l!yorum.
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.